Επιδότηση έως 50.0000 ευρώ για τις επιχειρήσεις του Βορείου Αιγαίου-Αιτήσεις έως 2 Νοεμβρίου.

Πρόσκληση για την “Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

 

 • ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

Οι επιχειρήσεις της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου αντιμετωπίζουν ανεπάρκεια ρευστότητας και υφίστανται σημαντικές ζημίες λόγω των επιπτώσεων από τα μέτρα για τον περιορισμό της έξαρσης της νόσου COVID-19. Ο εξαιρετικός χαρακτήρας της έξαρσης της νόσου COVID-19 σημαίνει ότι οι εν λόγω ζημίες δεν θα μπορούσαν να είχαν προβλεφθεί, είναι σημαντικής κλίμακας και ως εκ τούτου, δημιουργούν για τις επιχειρήσεις συνθήκες που διαφέρουν σημαντικά από τις συνθήκες της αγοράς στις οποίες λειτουργούν κανονικά. Ακόμη και υγιείς επιχειρήσεις, οι οποίες είναι καλά προετοιμασμένες για τους εγγενείς κινδύνους της συνήθους επιχειρηματικής δραστηριότητας, αντιμετωπίζουν δυσκολίες οι οποίες θέτουν σε κίνδυνο την βιωσιμότητά τους. Πρωταρχικός στόχος της παρούσας δράσης είναι να παρασχεθεί στοχευμένα, δημόσια στήριξη προκειμένου να διασφαλιστεί ότι στην αγορά θα υπάρξει επαρκής ρευστότητα για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της νόσου COVID-19.

 • ΠΟΣΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Η δημόσια χρηματοδότηση καλύπτει Κεφάλαιο Κίνησης ίσο με το 50% των εξόδων της επιχείρησης το
2019 με ελάχιστο ποσό επιχορήγησης τα 5.000,00 € και μέγιστο τα 50.000,00€.
Τα ποσά επί των οποίων θα υπολογιστεί το ακριβές ποσό επιχορήγησης προκύπτουν από προκύπτουν
από το άθροισμα: 

 1. των Αγορών Εμπορευμάτων Χρήσης
 2. των Αγορών Α’ Υλών και Υλικών Χρήσης
 3.  του συνόλου των Δαπανών για Παροχή Υπηρεσιών
 4.  του συνόλου των Ενοικίων που καταβλήθηκαν στην χρήση από την επιχείρηση
 5.  του συνόλου των Παροχών σε εργαζομένους (πλην αυτών που απασχολήθηκαν σε Αγροτικές-Βιολογικές δραστηριότητες)
 6.  των Διαφόρων Λειτουργικών Εξόδων 
 • ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ – ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
 1.  Να δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
 2.  Να έχουν κάνει έναρξη πριν την 1/1/2019.
 3. Να έχουν ως κύριο κωδικό δραστηριότητας ή δραστηριότητα με τα μεγαλύτερα έσοδα έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ(δειτε εδώ) στον οποίο να δραστηριοποιούνται αδιαλείπτως
  τουλάχιστον από 31/1/2020 και έως την ημέρα υποβολής της πρότασης
 4. Να είναι Πολύ Μικρή ή Μικρή Επιχείρηση του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 651/2014(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI)
 5. Κατά το 2019 να απασχολούσαν λιγότερους από 50 εργαζομένους.
 6. Να τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία του ν. 4308/2014.
 7. Το άθροισμα των εξόδων που προκύπτουν από τις κάτωθι κατηγορίες να ισούται ή να είναι
  μεγαλύτερο των 10.000 €
  α) των Αγορών Εμπορευμάτων Χρήσης
  β) των Αγορών Α’ Υλών και Υλικών Χρήσης
  γ) του συνόλου των Δαπανών για Παροχή Υπηρεσιών
  δ) του συνόλου των Ενοικίων που καταβλήθηκαν στην χρήση από την επιχείρηση του συνόλου των Παροχών σε εργαζομένους (πλην αυτών που απασχολήθηκαν σε
  Αγροτικές-Βιολογικές δραστηριότητες)
  ε)του συνόλου των Διαφόρων Λειτουργικών Εξόδων
 8. Να λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές επιχειρήσεων εταιρικού/εμπορικού χαρακτήρα:
 1.  Ανώνυμη Εταιρία,
 2.  Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης,
 3.  Ομόρρυθμη Εταιρία,
 4.  Ετερόρρυθμη Εταιρία,
 5.  Ι.Κ.Ε,
 6.  Ατομική Επιχείρηση,
 7.  Ν.Ε.Π.Α.,
 8.  Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση του Ν. 4430/2016 ως ισχύει,
 9.  Συνεταιρισμός
 10.  Δικηγορική Εταιρία του άρθρου 49 επ. του Ν. 4194/2013.
 • ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ 

Το καταβληθέν κεφάλαιο κίνησης θα πρέπει να έχει αναλωθεί εντός του 2021. Αυτό θα αποδεικνύεται από το έντυπο Ε3 του έτους 2021 στο οποίο θα πρέπει να έχουν δηλωθεί στα αντίστοιχα
πεδία, βάσει των οποίων έγινε ο υπολογισμός του καταβληθέντος κεφαλαίου κίνησης , ποσά τα οποία αθροιστικά ΔΕΝ θα υπολείπονται του καταβληθέντος κεφαλαίου κίνησης. Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο που θα διενεργηθεί το 2022 και αφού έχουν υποβληθεί οι φορολογικές δηλώσεις των επιχειρήσεων, διαπιστωθεί το αντίθετο, η διαφορά μεταξύ καταβληθέντος ποσού και αθροίσματος δηλωθέντων ποσών, θα αναζητείται ως αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό. Ωστόσο το συνολικό αίτημα ελέγχου υποβάλλεται κατ’ επιλογή των δικαιούχων στο διάστημα από 01/01/2021 έως 31/03/2021.

Η Δικαιούχος, πέραν των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει κατά τη διάρκεια υλοποίησης της Πράξης,
υποχρεούται στα ακόλουθα:  Έως τις 31/12/2021:
i. Να λειτουργεί πραγματικά. Σε περίπτωση διακοπής της λειτουργίας της επιχειρηματικής δραστηριότητας της ενισχυθείσας επιχείρησης, καθώς και της παραγωγικής λειτουργίας της
ενισχυθείσας επένδυσης στο διάστημα αυτό, επιβάλλεται ολική ή αναλογική δημοσιονομική διόρθωση και ανάκτηση σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
ii. να αναλώσει το καταβληθέν ποσό κατά το έτος 2021, αθροιστικά στους ίδιους κωδικούς του Ε3 από τους οποίους υπολογίστηκε το ύψος του.
iii. να μην προβεί σε μετεγκατάσταση της/των εγκαταστάσεων που βρίσκονται εντός της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου εκτός της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου,
iv. να μην προβεί σε διακοπή λειτουργίας της/των εγκαταστάσεων που βρίσκονται εντός της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου,
v. να λαμβάνει όλα τα μέτρα πληροφόρησης που προβλέπονται στο Παράρτημα XII του Κανονισμού 1303/2013

 • ΟΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΚΑΙ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
Έναρξη υποβολής προτάσεων Λήξη υποβολής προτάσεων
14/10/2020 και ώρα 13.00  2/11/2020 και ώρα 15.00

 

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στα τηλέφωνα: 22510-54952/54942/40115 ή συμπληρώστε την φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος (πατήστε εδώ)  ώστε να επικοινωνήσουμε μαζί σας.