Ιδιώτες

Ιδιώτες

Υπηρεσίες προς Ιδιώτες

 • ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ
 • Δηλώσεις μεταβολών
 • Πιστοποιητικά ΕΝΦΙΑ
 • Δωρεές και Κληρονομικά ζητήματα.
 • Aνάλωση κεφαλαίου και αποφυγής υπερφορολόγησης
 • Σύνταξη δηλώσεων κτηματολογίου για όλη την Ελλάδα.
 • Γονικές Παροχές
 • Ρυθμίσεις Οφειλών
 • Οικοδομικά ένσημα
 • ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
 • Δωρεές και Κληρονομικά ζητήματα.
 • Συμβουλές σε θέματα τεκμηρίων διαβίωσης
 • Σύνταξη και υποβολή ιδιωτικών συμφωνητικών ηλεκτρονικά.
 • Επιδόματα: Α21,ΚΕΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΕΡΙΣΜΑ, ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΕΝΟΙΚΙΟΥ
 • Διαδικασίες προς αποφυγή διπλής φορολόγησης, Φορολογική Εκπροσώπηση.
 • Φορολογικές Δηλώσεις, βραχυχρονιες μισθωσεις AIRBNB Μεταφορικο Ισοδυναμο Ιδιωτων.
 • Παροχή συμβουλών και εκπροσώπηση σε ενδεχόμενες εργατικές διαφορές τόσο στο ΙΚΑ όσο και την Επιθεώρηση Εργασίας.
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες σχετικά με τον καλύτερο τρόπο χειρισμού θεμάτων τεκμηρίων και πόθεν έσχες προκειμένου να αποφευχθούν περιττές επιβαρύνσεις από πρόσθετη φορολογία.
 • Διεκπεραίωση οποιασδήποτε γραφειοκρατικής εργασίας στις Δημόσιες Υπηρεσίες και Οργανισμούς ( για παράδειγμα στις κατά τόπους ΔΟΥ, τον ΟΑΕΔ, τον ΕΦΚΑ, τη Περιφέρεια και το Δήμο σας, την επιθεώρηση εργασίας, Τράπεζες, Επιμελητήριο, πρωτοδικείο κλπ)