Υπηρεσίες προς Επιχειρήσεις

Υπηρεσίες προς Επιχειρήσεις

Υπηρεσίες προς Επιχειρήσεις

 • Τήρηση αποθήκης
 • Στελέχωση λογιστηρίου
 • Φορολογία Εισοδήματος
 • Διεκπεραιώσεις ΓΕ.Μ.Η.
 • Ενδικοφανείς προσφυγές
 • Μηχανογράφηση επιχειρήσεων
 • Συγκεντρωτικές καταστάσεις ΜΥΦ
 • Σύνταξη cash flow , budget, reports
 • Σύνταξη οικονομικών καταστάσεων
 • Παρακρατούμενοι φόροι (ΦΜΥ-ΦΕΕ)
 • Μεταφορικό Ισοδύναμο Επιχειρήσεων
 • Μηχανογράφηση επιχειρήσεων
 • Μισθωτήρια – ενεργειακά πιστοποιητικά
 • Επιδοτούμενα προγράμματα ΕΣΠΑ – ΟΑΕΔ
 • Καταστατικά – μετατροπές – κωδικοποιήσεις
 • Μεταβιβάσεις μετοχών και εταιρικών μεριδίων
 • Εκπαίδευση και καθοδήγηση στελεχών λογιστηρίου
 • Αποτελεσματική αντιμετώπιση διενέργειας ελέγχων
 • Παροχή Υπηρεσιών εσωτερικού – εξωτερικού ελέγχου
 • Υποβολή Γνωστοποίησης Άδειας Λειτουργίας Καταστήματος
 • Πρακτικά Γενικών Συνελεύσεων και Διοικητικού Συμβουλίου
 • Υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ, Φόρου Εισοδήματος, Παρακρατούμενων Φόρων
 • Διαχείριση ενδοκοινοτικών συναλλαγών και συναλλαγών με τρίτες χώρες
 • Υπαγωγή και παρακολούθηση ρυθμίσεων (Δ.Ο.Υ. και Ασφαλιστικά Ταμεία)
 • Υποστήριξη Μισθοδοσίας & Ανθρωπίνου Δυναμικού Διαχείριση Επιδοτούμενων Προγραμμάτων
 • Μηχανογραφική τήρηση λογιστικών βιβλίων όλων των κατηγοριών & σύνταξη λογιστικών καταστάσεων
 • Εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού των επιχειρήσεων σε θέματα οργάνωσης – παραγωγικότητας
 • Συνεργασία με τον επιχειρηματία σε θέματα Management, ανάλυσης οικονομικών αριθμοδεικτών και επιλογής του κατάλληλου ανθρώπινου δυναμικού.