Υπηρεσίες προς Ελεύθερους επαγγελματίες

  • Βελτίωση Τραπεζικών Σχέσεων
  • Έναρξη Επιχείρησης – Μετατροπές-διακοπες
  • Λογιστική ESHOP-Συναλλαγές Ενδοκοινοτικές και Τρίτων Χωρών
  • Υποστήριξη Μισθοδοσίας & Ανθρωπίνου Δυναμικού Διαχείριση Επιδοτούμενων Προγραμμάτων
  • Καταχώρηση παραστατικών από τρίτες χώρες και από ενδοκοινοτικές αποκτήσεις και πωλήσεις με την πιθανή υποχρέωση υποβολής δήλωσης Intrastat και VIES.