Πρόγραμμα «ΓΕΦΥΡΑ»- Από την 1η Αυγούστου οι αιτήσεις για την επιδότηση δανείων με υποθήκη στην α΄ κατοικία – Ποιοι είναι δικαιούχοι

Μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου η πλατφόρμα που θα δέχεται τις αιτήσεις δανειοληπτών που πλήττονται από τον κορονοϊό και έχουν δάνεια συνδεδεμένα με την πρώτη κατοικία, προκειμένου να λάβουν την επιδότηση των δόσεων των δανείων τους για τρία τρίμηνα.

Με το πρόγραμμα – γέφυρα θα επιδοτηθούν για 9 μήνες  όλων όσων επλήγησαν από τον κορονοϊό.

Σε σχέση με τον νόμο 4605/2019 για την προστασία της πρώτης κατοικίας, οι δικαιούχοι του προγράμματος – γέφυρα θα είναι διευρυμένοι, ενώ για πρώτη φορά, θα επιβραβεύονται και όσοι δανειολήπτες ήταν συνεπείς στην εξυπηρέτηση των δανείων τους.

Ειδικότερα, οι δικαιούχοι του προγράμματος – γέφυρα θα είναι:

-Φυσικά πρόσωπα εργαζόμενοι σε κλάδους που έχουν πληγεί, άνεργοι που λαμβάνουν έκτακτη στήριξη, ελεύθεροι επαγγελματίες σε πληγέντες κλάδους

-Φυσικά πρόσωπα με σημαντική μείωση του μηνιαίου μισθού τους

-Επαγγελματίες που παρουσίασαν μείωση της εμπορικής δραστηριότητάς τους (μειωμένος ΦΠΑ άνω του 20%, λαμβάνοντας υπόψη το 2ο τρίμηνο 2020 σε σχέση με το 2ο τρίμηνο του 2019)

-Δικαιούχοι που έλαβαν ενίσχυση με τη μορφή της επιστρεπτέας προκαταβολής

-Φυσικά πρόσωπα που εντάσσονται στον μηχανισμό ενίσχυσης της απασχόλησης “ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ”

-Ιδιοκτήτες ακινήτων που λαμβάνουν μειωμένο ενοίκιο.

Σε όλες τις παραπάνω κατηγορίες πληγέντων, η επιδότηση θα δοθεί τόσο σε εξυπηρετούμενα, όσο και σε μη εξυπηρετούμενα δάνεια, ενώ ο νόμος 4605/2019 επιδοτούσε μόνο τα δάνεια που ήταν μη εξυπηρετούμενα στις 31/12/2018.

Τι θα ισχύσει με την επιδότηση

Το πρόγραμμα προβλέπει τρεις κατηγορίες δανειοληπτών και κλιμάκωση της επιδότησης, με επιβράβευση για τους δανειολήπτες που ήταν συνεπείς στην εξυπηρέτηση των δανείων τους μέχρι το ξέσπασμα της πανδημικής κρίσης. Αναλυτικά, θα ισχύσουν τα εξής:

α) Για τα εξυπηρετούμενα δάνεια

Η μηνιαία δόση θα επιδοτηθεί σε ποσοστό 90% κατά το 1ο τρίμηνο, κατά 80% το 2ο τρίμηνο και κατά 70% το 3ο τρίμηνο. Το ανώτατο μηνιαίο όριο επιδότησης μπορεί να φτάσει τα 600 ευρώ.

Η μηνιαία δόση θα επιδοτηθεί σε ποσοστό 80% κατά το 1ο τρίμηνο, κατά 70% το 2ο τρίμηνο και κατά 60% το 3ο τρίμηνο. Το ανώτατο μηνιαίο όριο επιδότησης μπορεί να φτάσει τα 500 ευρώ.

γ) Για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια που έχουν ήδη καταγγελθεί και οδηγούνται σε πλειστηριασμό:

Η μηνιαία δόση θα επιδοτείται σε ποσοστό 60% κατά το 1ο τρίμηνο, κατά 50% το 2ο τρίμηνο και κατά 30% το 3ο τρίμηνο. Το ανώτατο μηνιαίο όριο επιδότησης μπορεί να φτάσει τα 300 ευρώ.

Οι προϋποθέσεις για τους δανειολήπτες είναι:

Εισοδηματικά και Περιουσιακά Κριτήρια (ανώτατα ποσά)

Βασικά κριτήρια ένταξης

  • Ο αιτών (οφειλέτης, συνοφειλέτης ή εγγυτής στο δάνειο) να διαθέτει εμπράγματο δικαίωμα, αποκλειστικής ή κατ’ ιδανικό μερίδιο, πλήρους ή ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας σε ακίνητο το οποίο αποτελεί την κύρια κατοικία του και βρίσκεται στην Ελλάδα
  • Το δάνειο  να μην έχει υπαχθεί στη ρύθμιση των Νόμων 4605 ή 3869
  • Να μην υφίσταται στο δάνειο εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου και ο δικαιούχος να μην έχει άλλη ενεργή κρατική ενίσχυση για την οφειλή αυτή.
  • Να πληρούνται τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια του Προγράμματος ανάλογα με τις Κατηγορίες Δανείων  (Α’ , Β’, Γ’)
  • Το δάνειο να είναι ή να γίνει ενήμερο μέσω ρύθμισης των οφειλών σε καθυστέρηση, ώστε να υπάρχει καθορισμένη δόση

Υποχρεώσεις δανειολήπτη

Ο δανειολήπτης με την ένταξή του στο πρόγραμμα πρέπει:

Να καταβάλλει εμπρόθεσμα το ποσό της οφειλής που βαρύνει τον ίδιο τόσο κατά την διάρκεια ισχύος του προγράμματος, όσο και μετά από τη λήξη του για το ακόλουθο χρονικό διάστημα:

  • Για 6 μήνες, για δάνεια της Κατηγορίας Α’
  • Για 12 μήνες, για δάνεια της Κατηγορίας Β’
  • Για 18 μήνες, για δάνεια της Κατηγορίας Γ’

Σε περίπτωση μη τήρησης των παραπάνω υποχρεώσεων, διακόπτεται η επιδότηση και ποσά επιδοτήσεων που έχουν ήδη καταβληθεί πρέπει να επιστραφούν από τον οφειλέτη στο σύνολό τους.

 

Πηγή:capital.gr