Παράταση απόσυρσης Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών έως την 31η Ιουλίου 2020.

Σύμφωνα με τη νέα απόφαση Α 1100/2020 τροποποιείται η Α 1011/2020 «Απόσυρση από τη χρήση μοντέλων Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (ΦΗΜ), που έλαβαν άδεια καταλληλότητας με βάση τις Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ. 1234/9.10.2002 (1362Β’) και ΠΟΛ 1135/26-10-2005 (1592Β’), εκτός των Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. και των ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρων» και η καταληκτική ημερομηνία απόσυρσης των τύπων Φ.Η.Μ. που προβλέπονται στην Α 1011/2020 είναι η 31η Ιουλίου 2020.