Μέχρι 22 Ιουνίου οι αιτήσεις αποζημίωσης εκμισθωτών που υπέστησαν «κούρεμα» 40% στα ενοίκια- Αλλαγές στις ηλεκτρονικές μισθώσεις

Δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. η απόφαση Αριθμ. Α 1139/2020 «Τροποποίηση της ΠΟΛ.1162/2018 (Β’ 3579) απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Υποβολή Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου».

Με την απόφαση αυτή αποφασίστηκαν τα ακόλουθα:

Υπόχρεοι υποβολής ”Δήλωσης Covid” 

Εκμισθωτές(ιδιοκτήτες)  ακινήτων, των οποίων το μίσθωμα έχει μειωθεί κατά 40% με βάση τις ισχύουσες διατάξεις που αφορούν μέτρα για την αντιμετώπιση των
συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, προκειμένου να υλοποιηθούν οι ευνοϊκές ρυθμίσεις, υποβάλλουν δήλωση για τους
μήνες από Μάρτιο έως και Ιούνιο του 2020, μέχρι την 22η/6/2020.Για τυχόν μεταγενέστερη μείωση σε επόμενους μήνες, μέχρι την 20η
ημέρα του μήνα που αφορά η μείωση.Στις περιπτώσεις συνιδιοκτησίας, η δήλωση Covid υποβάλλεται από τον ιδιοκτήτη που έχει υποβάλει τη «Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας».
Όταν η δήλωση υποβάλλεται για λογαριασμό του εκμισθωτή, από κηδεμόνα σχολάζουσας κληρονομιάς, εκκαθαριστή κληρονομιάς διορισμένο από το
δικαστήριο, εκτελεστή διαθήκης που διορίστηκε από το δικαστήριο ή από τη Διεύθυνση Εθνικών Κληροδοτημάτων, σύνδικο πτώχευσης σε περίπτωση
πτώχευσης, προσωρινό διαχειριστή σε περίπτωση επιδικίας, μεσεγγυούχο σε περίπτωση μεσεγγύησης, επίτροπο ή κηδεμόνα ή δικαστικό συμπαραστάτη
σε περίπτωση που ιδιοκτήτης ακινήτου είναι ανήλικο τέκνο ή άτομο σε δικαστική συμπαράσταση, η υποβολή της γίνεται χειρόγραφα στη Δ.Ο.Υ. φορολογίας
του εκμισθωτή

Υποχρέωση υποβολής «Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας»

 • Οι εκμισθωτές ακίνητης περιουσίας που δεν έχουν υποβάλει αρχική ή τροποποιητική, λόγω σιωπηρής παράτασης ή μεταβολής του ποσού του
  μισθώματος, που είναι σε ισχύ μέχρι και την 12η/6/2020, θα πρέπει να υποβάλουν «Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης
  Περιουσίας», μέχρι την 30η/9/2020, χωρίς την επιβολή κυρώσεων.Η υποχρέωση αυτή καταλαμβάνει και μισθώσεις που έχουν συναφθεί πριν την 1η
  Ιανουαρίου 2014. Στις περιπτώσεις αυτές, δηλώνονται τα ισχύοντα στοιχεία της μίσθωσης πριν τη μείωση του μισθώματος λόγω Covid, κατά την 12η/6/2020.
  Στην περίπτωση που έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά ή χειρόγραφα στη Δ.Ο.Υ. «Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης
  Περιουσίας» και έχει λυθεί μέχρι την 12η/6/2020, θα πρέπει να δηλωθεί η ημερομηνία λύσης, μέχρι την 30η
  Σεπτεμβρίου 2020. Επισημαίνεται ότι: Όσοι εκμισθωτές οφείλουν να υποβάλουν δήλωση Covid (δείτε παρακάτω) και είτε δεν έχουν υποβάλει «Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας» είτε αυτή δεν είναι επικαιροποιημένη, η «Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας» θα πρέπει να προηγηθεί της δήλωσης Covid, δηλαδή θα πρέπει να υποβληθεί πριν την 22/6/2020 και, για τυχόν μεταγενέστερη μείωση σε επόμενους μήνες, πριν την 20η ημέρα του μήνα που αφορά η μείωση.
 •  Οι εκμισθωτές ακίνητης περιουσίας που δεν ανήκουν στην προαναφερθείσα κατηγορία καθώς, και όσοι συνάπτουν αρχική ή τροποποιητική
  δήλωση, μετά τις 12/6/2020, υποχρεούνται να υποβάλλουν τη δήλωση, μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από την έναρξη της μίσθωσης ή την ημερομηνία που λαμβάνει χώρα η τροποποίησή της, ανεξάρτητα αν πρόκειται για γραπτή ή προφορική συμφωνία.Σε περίπτωση λύσης της μίσθωσης, ο εκμισθωτής υποχρεούται να δηλώνει τη λύση αυτής μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από την λύση,διαφορετικά η συμφωνία μίσθωσης θεωρείται ότι είναι σε ισχύ.
 •  Οι εκμισθωτές (κύριος ή επικαρπωτής) εφόσον εκμισθώνουν ακίνητο με δικαίωμα υπεκμίσθωσης με σκοπό τη βραχυχρόνια μίσθωση,
  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 111 του ν 4446/2016.
 •  Εκμισθωτές ακινήτων, των οποίων το μίσθωμα έχει μειωθεί κατά 40% με βάση τις ισχύουσες διατάξεις που αφορούν μέτρα για την
  αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, στην περίπτωση που δεν έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά
  αρχική ή τροποποιητική «Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Ακίνητης Περιουσίας».
 •  Ένας εκ των συνιδιοκτητών για τις περιπτώσεις συνιδιοκτησίας, έχει υποχρέωση για την υποβολή «Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Ακίνητης
  Περιουσίας». Μετά την οριστικοποίηση της υποβολής το αποδεικτικό υποβολής επέχει θέση δήλωσης και για τους λοιπούς συνιδιοκτήτες. Σε
  περίπτωση μη αποδοχής των στοιχείων της μίσθωσης από κάποιον εκ των συνιδιοκτητών, απαιτείται, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής
  της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, να επιλεγεί το ειδικό πεδίο μη αποδοχής και να αναγραφούν οι λόγοι μη αποδοχής.
 •  Οι υπεκμισθωτές ακινήτων, περιλαμβανομένων και εκείνων όπου παραχωρείται το δικαίωμα υπεκμίσθωσης για σκοπούς Βραχυχρόνιας
  Διαμονής, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 111 του ν. 4446/2016. Σε περίπτωση περισσότερων του ενός ιδιοκτητών ή υπεκμισθωτών, κατά
  περίπτωση, η «Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας» υποβάλλεται από έναν εκ των ιδιοκτητών ή υπεκμισθωτών
  του ακινήτου.
 •  Τα πρόσωπα που παραχωρούν τη χρήση ακίνητης περιουσίας (δωρεάν παραχώρηση), με εξαίρεση τα πρόσωπα που απαλλάσσονται του
  φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 39 του ν.4172/2013 (Α’ 167).
 •  Ένας εκ των συνιδιοκτητών, στην περίπτωση εκμίσθωσης κοινόχρηστων χώρων.