Νομικά πρόσωπα – Μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί

Νομικά πρόσωπα – Μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί

Η

εμπειρία του λογιστικού μας γραφείου στην τήρηση βιβλίων για σωματεία, αθλητικούς συλλόγους , αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες, μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς (ΜΚΟ) κτλ. μας επιτρέπει να σας παρέχουμε όλο το φάσμα των εργασιών λογιστηρίου για τα προαναφερόμενα νομικά πρόσωπα.

Ενδεικτικά παρέχουμε:

  • Τήρηση και ενημέρωση βιβλίου εσόδων – εξόδων (βιβλίου ταμείου)
  • Τήρηση και ενημέρωση βιβλίου παγίων περιουσιακών στοιχείων
  • Τήρηση και ενημέρωση βιβλίου πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων μελών
  • Τήρηση και ενημέρωση βιβλίου πρακτικών Διοικητικών Συμβουλίων
  • Δημιουργία εγγράφων Εξελεγκτικής Επιτροπής, Εφορευτικής Επιτροπής, Προϋπολογισμού, Απολογισμού
  • Συμβουλές για την τήρηση και ενημέρωση βιβλίου Μητρώου Μελών
  • Συμβουλές για την τήρηση και ενημέρωση βιβλίου αθλητών
  • Διεκπεραίωση όλων των φοροτεχνικών υποχρεώσεων (π.χ. δήλωση φορολογίας εισοδήματος, συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών – προμηθευτών, δήλωση Φ.Π.Α. κ.λ.π)
  • Συμβουλές σε θέματα απασχόλησης προσωπικού ανάλογα με την περίπτωση (απασχόληση προπονητών, διοικητικού προσωπικού κτλ). Επιλογή τρόπου αντιμετώπισης οποιουδήποτε εργατικού θέματος απασχόλησης κατόπιν συζητήσεως με τον πελάτη και προσαρμοσμένο στις εκάστοτε ανάγκες.