Εταιρείες

Εταιρείες

Σ

ε περίπτωση που η επιχείρηση σας έχει ανάγκη λειτουργίας εξωτερικού λογιστηρίου η ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΛΕΣΒΟΥ αναλαμβάνει υπεύθυνα την οργάνωση του υποστηρίζοντας και εκπαιδεύοντας το προσωπικό σας και επιβλέποντας τη λειτουργία του , προβαίνοντας σε εσωτερικούς ελέγχους Λογιστικών Εγγραφών, εγγραφών μισθοδοσίας, υπολογισμών παρακρατούμενων και λοιπών φόρων ,καταρτίζοντας οικονομικές καταστάσεις και υποβάλλοντας δηλώσεις φόρου εισοδήματος κ. α

Επίβλεψη & Οργάνωση εξωτερικού λογιστηρίου σημαίνει:

1.

Αξιολογούμε την υπάρχουσα κατάσταση του λογιστηρίου και κάνουμε προτάσεις για βελτίωση και καλύτερη οργάνωση του.

2.

Κάνουμε Δειγματοληπτικό Έλεγχο των παραστατικών και των καταχωρήσεων τους και προτείνουμε τρόπους cross-check για την ορθή καταχώρηση των παραστατικών.

3.

Ενημερώνουμε για τις τρέχουσες αλλαγές στη φορολογική νομοθεσία.

4.

Επίβλεψη του Προσωπικού του Λογιστηρίου και των εργασιών τους.

5.

Σύνταξη& Υποβολή Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων, Δηλώσεων Φόρου Εισοδήματος, των ΜΥΦ-ΚΕΠΥΟ.

6.

Αντιμετώπιση φορολογικών ελέγχων.

7.

Ενημέρωση της διοίκησης ανά μήνα για την οικονομική εικόνα της επιχείρησης και Προϋπολογισμός για τις φορολογικές υποχρεώσεις περιόδου.